• 1
Sanda City, Hyogo - 4DK

Link to ad
Price: 16.8 Million Yen